"ให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย"
"วิจัยเพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมไทยยั่งยืน"
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมคำนวณขั้นสูง
Research centre for Advanced Computational Engineering.

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Tel. 02-5869542 Fax. 02-5869542